4-28
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ผังสถานการณ์น้ำรายวัน ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง


ลุ่มน้ำปิง
ลุ่มน้ำวัง
ลุ่มน้ำยม

ลุ่มน้ำน่าน
ลุ่มน้ำป่าสัก