ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้ - พัทลุง ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก - ชลบุรี ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก - กาญจนบุรี ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง - ชัยนาท ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  - นครราชสีมา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน - ขอนแก่น ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง  - พิษณุโลก ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน  - เชียงใหม่
8
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
HYDROLOGY IRRIGATION FOR LOWER NORTHERN REGION - RID


 ที่ตั้ง 8 ศูนย์อุทกวิทยา
 ใน 25 ลุ่มน้ำประธานทั่วประเทศ
Nationwide Hydrological Centers

 (คลิกที่หมายเลข เพื่อเข้าสู่ website ของแต่ละศูนย์ฯ)  1. ภาคเหนือตอนบน(เชียงใหม่)
 2. ภาคเหนือตอนล่าง(พิษณุโลก)

 3. ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   (ขอนแก่น)

 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(นครราชสีมา)
 5. ภาคกลาง(ชัยนาท)

 6. ภาคตะวันออก(ชลบุรี)

 7. ภาคตะวันตก(กาญจนบุรี)

 8. ภาคใต้(พัทลุง)