1
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

เกี่ยวกับศูนย์อุทกวิทยา

 


  ทำเนียบ / ผู้บริหาร / โครงสร้าง

ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง

image

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ภายใน ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง

image

หน้าที่และภารกิจ

ของ ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง

image

คำรับรอง/ประกาศ/คำสั่ง

หนังสือเวียน


รายชื่อสถานีสำรวจอุทกวิทยา

ของ ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง


รายชื่อสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก

ของ ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง

image

ราคาศูนย์เสาระดับ

(B.M.)


บัญชีและกรอบครุภัณฑ์

ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง

image

ระบบฐานข้อมูล

อุตุ-อุทก

image

ระบบบันทึกระดับน้ำ

 


แผนที่ลุ่มน้ำในเขตความรับ

ผิดชอบของ ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง


เอกสารเผยแพร่


การเปรียบเทียบเครื่องมือสำรวจ
ปริมาณน้ำ


คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

ศอช.ภาคเหนือตอนล่าง


สถานีสำรวจปริมาณน้ำแบบหมายหมุดหลักฐานHydrologyData