4
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

image

รายชั่วโมง

  ข้อมลูระดับน้ำรายชั่วโมง

(อท.1-01)

image

รายวัน

ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ

เฉลี่ยรายวัน

image

รายเดือน-รายปี

ตารางข้อมูล

ปริมาณน้ำท่ารายเดือน-ปี

ระดับน้ำ 06.00 น.

ตารางข้อมูลระดับน้ำรายวัน

เวลา 06.00 น.

วิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ


กราฟระดับน้ำสูงสุดรายปี

 


กราฟปริมาณน้ำสูงสุดรายปี

 


กราฟปริมาณน้ำท่ารายเดือน

 


กราฟปริมาณน้ำท่ารายปี

 


แนวโน้มปริมาณน้ำท่ารายปี

 


Return Period

ระดับน้ำสูงสุดรายปี


Return Period

ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี


Flood Hydrograph

ไฮโดรกราฟน้ำท่วม

imageRating Curve
Area&Velocity Curve

Rating Table

(ติดตามสถานการณ์น้ำ)


Rating Table
(รายปี)


Rating Table
Area&Velocity Curve


กราฟเเสดงระดับน้ำเฉลี่ย


กราฟเเสดงระดับน้ำสูงสุดรูปตัดขวางลำน้ำ

(Cross Section)


กราฟเปรียบเทียบปริมาณ
น้ำท่าสะสมรายเดือน


กราฟระดับน้ำสูงสุดรายวัน
(Long Term Period)

กราฟปริมาณน้ำสูงสุดรายวัน
(Long Term Period)

เกณฑ์น้ำน้อย
(Long Term Period)


พื้นที่รับน้ำและประวัติสถานีสำรวจ
ทางอุทกวิทยา


ความสัมพันธ์

น้ำฝน - น้ำท่า

ข้อมูลตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ


ข้อมูลปริมาณตะกอน

เฉลี่ยรายวัน


ข้อมูลปริมาณตะกอน

รายเดือน


ปริมาณตะกอนรายปีเฉลี่ยต่อ

พื้นที่รับน้ำ


แผนที่สถานีสำรวจตะกอน

แขวนลอยในลำน้ำ