5
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน
LOWER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

สภาพน้ำในเขื่อน

image

  สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ขนาดใหญ่

image

ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใหญ่

ทั้งประเทศ

image

ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาด

กลางทั้งประเทศ

image

สถานการณ์น้ำเขื่อน กฟผ.